Quyết định Về việc quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp PDF. In Email
Viết bởi webmaster   
Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 10:18

  QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp
_______________________________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

         Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
        Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
       Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
        Thực hiện công văn số 49/HĐND-VP ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận ban hành quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp;
       Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1097/TTr-STC ngày 10 tháng 5 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 200/BC-STP ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp (đã bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng; một buổi giảng được tính 5 tiết học)
        Điều 2. Tùy theo đối tượng, trình độ học viên mà các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bố trí mời giảng viên, báo cáo viên từng cấp cho phù hợp, đảm bảo việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đối tượng và có hiệu quả.
        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

       Các quy định nêu tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.
       Bãi bỏ Quyết định số 186/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp và Quyết định số 226/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Điều 1 của Quyết định số 186/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
       Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành và các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
                                                                                     THAY MẶT ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                                     Nguyễn Chí Dũng
Bấm vào để tải toàn bộ