Chất lượng website

Chất lượng website
Còn thiếu nhiều
67  27.7%
Tính mỹ thuật cao
40  16.5%
Nội dung đầy đủ
31  12.8%
Bản sắc văn hóa cao
26  10.7%
Tính thương hiệu cao
22  9.1%
Chuyên nghiệp
20  8.3%
Có tính chọn lọc
19  7.9%
Tính thương mại cao
17  7%

Số người tham gia bình chọn  :  242
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 13:53