Chất lượng website

Chất lượng website
Còn thiếu nhiều
69  28.3%
Tính mỹ thuật cao
40  16.4%
Nội dung đầy đủ
31  12.7%
Bản sắc văn hóa cao
26  10.7%
Tính thương hiệu cao
22  9%
Chuyên nghiệp
20  8.2%
Có tính chọn lọc
19  7.8%
Tính thương mại cao
17  7%

Số người tham gia bình chọn  :  244
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 29 Tháng 12 2019 04:53